8 quy chuẩn môi trường dự kiến sẽ ban hành từ năm 2024

8 quy chuẩn môi trường dự kiến sẽ ban hành từ năm 2024

8 quy chuẩn môi trường dự kiến sẽ ban hành từ năm 2024 theo Nghị quyết 109/2023/QH15 và Quyết định 1075/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

1. Quy chuẩn về phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất:

  • Đặt ra các tiêu chuẩn đối với phế liệu nhập khẩu để đảm bảo an toàn và không gây hại cho môi trường.

2. Quy chuẩn về khí thải công nghiệp:

  • Quy định mức độ và các loại khí thải được phép phát ra từ các hoạt động công nghiệp nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí.

3. Quy chuẩn về nước thải:

  • Bao gồm các tiêu chuẩn đối với nước thải chăn nuôi, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung để bảo vệ chất lượng nước và môi trường.

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô:

  • Quy định về mức độ khí thải từ các phương tiện ô tô đang lưu hành để giảm thiểu ô nhiễm không khí từ giao thông.

5. Quy chuẩn về chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy:

  • Đặt ra giới hạn cho các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong nguyên, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

6. Quy chuẩn về tiếng ồn và độ rung:

  • Đưa ra các tiêu chuẩn về mức độ tiếng ồn và độ rung cho phép trong môi trường nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

7. Quy chuẩn về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt và bãi chôn lấp chất thải rắn:

  • Quy định kỹ thuật cho các lò đốt và bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt để đảm bảo việc xử lý chất thải an toàn và hiệu quả.

8. Quy chuẩn về phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng:

  • Đặt ra các tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường cho hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng nhằm ngăn chặn ô nhiễm và đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, các đơn vị như Vụ Môi trường, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, và Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, triển khai các biện pháp phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, và nâng cao hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường trong giai đoạn 2024-2025.

Share this post