Dịch vụ

Kiểm tra hiệu suất thiết bị môi trường

     Thừa hưởng kinh nghiệm hơn 40 năm về kiểm tra hiệu suất nhà máy nhiệt điện từ tập đoàn Chugai Technos Nhật Bản, chúng tôi có thể thực hiện kiểm tra hiệu suất tất cả các hệ thống trong nhà máy nhiệt điện với hệ thống dụng cụ, thiết bị lấy mẫu đảm bảo đáp ứng được hầu hết các nhà máy nhiệt điện hiện nay.
◆ Các dịch vụ môi trường tại nhà máy
  • Vận hành nhà máy:

・Hỗ trợ vận hành thử nghiệm nhà máy;

・Kiểm tra hiệu suất quá trình đốt cháy của lò hơi,  thành phần không cháy hết trong tro xỉ và tro bay;

・Đo đạc vận tốc, nhiệt độ, áp suất, hàm ẩm, bụi, nồng độ NOx, SO2, SO3, O2, CO, CO2;

・Khảo sát sự phân bố NH3 của thiết bị khử NO(SCR);

・Phân tích dung dịch hấp thụ (bùn) của hệ thống khử SOx (FGD).

  • Dịch vụ tại nhà máy nhiệt điện:

・Kiểm tra hiệu suất quá trình đốt cháy của lò hơi;

・Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử NOx chọn lọc xúc tác (SCR);

・Kiểm tra hiệu suất bộ sấy không khí (APH);

・Kiểm tra hiệu suất hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP);

・Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử SOx (FGD).

  • Quan trắc môi trường:

・Quan trắc liên tục NOx, SO2, O2, CO2, CO trong khí thải bằng máy phân tích khí;

      ・Quan trắc nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng, bụi, NOx, SO2, SO3, O2, CO2, CO, NH3, HCl, HBr, HF, Cl2, Br2,…trong khí thải;

・Phân tích chất lượng nước thải, bùn thải.

▼ Nhà máy nhiệt điện

▼ Nhà máy xi măng

▼ Lò đốt rác thải

▼ Nhà máy lọc hóa dầu

☆ Đề xuất cho nhà máy nhiệt điện

Tối ưu hóa thiết bị phát điện, hiệu quả cải thiện đối với môi trường bằng phương pháp quản lý vận hành và đo đạc:

Giảm chi phí ①  Cải thiện quá trình đốt cháy và hiệu suất lò hơi②  Tiết kiệm năng lượng

③  Sử dụng hợp lý NH3, đá vôi

Cải thiện hiệu suất thiết bị môi trường ①  Xác nhận hiệu suất xúc tác, sự phân bố NH3 của thiết bị khử NOx②  Nâng cao hiệu suất lọc bụi bằng cách tối ưu hóa thiết bị lọc bụi tĩnh điện

③  Đánh giá toàn diện quá trình của thiết bị khử SOx

④  Bảo trì hệ thống xử lý nước thải

Đề xuất kỹ thuật đo đạc và phân tích tối ưu nhất ①  Nâng cao tính chính xác của kết quả đo đạc, phân tích②  Nâng cao quá trình sản xuất

③  Giảm thiểu tác động môi trường

Đề xuất kỹ thuật vận hành cho nhiều loại nhà máy khác nhau ①  Cải thiện điều kiện vận hành②  Nâng cao hiệu suất nhà máy

◆ Kho sát – Phân tích các thành phần đặc bit trong khí thi

Dựa trên những kinh nghiệm và thành tựu có được trong quá trình đo đạc khí thải, kiểm tra hiệu suất, vận hành thử tại các nhà máy, chúng tôi đưa ra các giải pháp tối ưu nhất về phương pháp lấy mẫu – phân tích mẫu, khảo sát và phân tích các thành phần đặc biệt có trong khí thải.

  • Khảo sát chất ô nhiễm không kiểm soát được trong khí thải;
  • Quan trắc SO3;
  • Khảo sát hạt sương trong khí thải;
  • Quan trắc khí thải tại nhiều loại nhà máy khác nhau.

ass

▼ Hệ thống thiết bị lấy mẫu
Sampling system
▼ Kiểm tra hiệu suất SCR
Performance test
                                           ▲ Kiểm tra hiệu suất APH                                                                                                                          ▲ Kiểm tra hiệu suất FGD