Kiểm tra hiệu suất hệ thống xử lý khí thải

        Thừa hưởng kinh nghiệm hơn 40 năm về kiểm tra hiệu suất các hệ thống xử lý khí thải trong nhà máy nhiệt điện từ Tập đoàn Chugai Technos Nhật Bản, chúng tôi có thể thực hiện kiểm tra hiệu suất hầu hết các hệ thống trong nhà máy nhiệt điện đốt than với hệ thống dụng cụ, thiết bị lấy mẫu đảm bảo đáp ứng được hầu hết các nhà máy nhiệt điện hiện nay.
◆ Các dịch vụ môi trường tại nhà máy:
 • Trong quá trình vận hành nhà máy:
  • Hỗ trợ vận hành thử nghiệm nhà máy;
  • Quan trắc nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng, bụi, NOx, CO, SO2, O2 thành phần không cháy để xác nhận hiệu quả đốt của lò hơi;
  • Phân tích than, tro xỉ và tro bay;
  • Khảo sát phân bố NH3 của hệ thống khử NOx (SCR);
  • Phân tích dung dịch hấp thụ của hệ thống khử lưu huỳnh (FGD);
  • Quan trắc khí thải ống khói.
 • Dịch vụ kiểm tra hiệu suất hệ thống xử lý khí thải:
  • Kiểm tra hiệu suất đốt cháy lò hơi, bao gồm kiểm tra cân bằng gió, độ mịn than;
  • Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử NOx chọn lọc xúc tác (SCR), bao gồm hiệu chỉnh hệ thống phun NH3 (AIG);
  • Kiểm tra hiệu suất bộ sấy không khí sơ bộ (APH);
  • Kiểm tra hiệu suất hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP);
  • Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh (FGD);
  • Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử sương mù (ME).
 • Quan trắc và phân tích môi trường:
  • Quan trắc liên tục NOx, SO2, CO, CO2, O2 trong khí thải bằng máy phân tích khí;
  • Quan trắc nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng, bụi, NOx, SO2, SO3, O2, CO2, CO, NH3, HCl, HBr, HF, Cl2, Br2,…trong khí thải;
  • Phân tích chất lượng nước thải, bùn thải.

▼ Nhà máy nhiệt điện

▼ Nhà máy xi măng

▼ Lò đốt rác thải

▼ Nhà máy lọc hóa dầu

☆ Đề xuất cho nhà máy nhiệt điện

Tối ưu hóa thiết bị phát điện, hiệu quả cải thiện đối với môi trường bằng phương pháp quản lý vận hành và đo đạc:

Giảm chi phí ①  Cải thiện quá trình đốt cháy và hiệu suất lò hơi

②  Tiết kiệm năng lượng

③  Sử dụng hợp lý NH3, đá vôi

Cải thiện hiệu suất thiết bị môi trường ①  Xác nhận hiệu suất của chất xúc tác, sự phân bố NH3 của hệ thống khử NOx

②  Nâng cao hiệu suất lọc bụi bằng cách tối ưu hóa hệ thống lọc bụi tĩnh điện

③  Đánh giá toàn diện quá trình của hệ thống khử SOx

④  Bảo trì hệ thống xử lý nước thải

Đề xuất kỹ thuật quan trắc và phân tích tối ưu nhất ①  Nâng cao tính chính xác của kết quả quan trắc, phân tích

②  Nâng cao quá trình sản xuất

③  Giảm thiểu tác động môi trường

Đề xuất kỹ thuật vận hành cho nhiều loại nhà máy khác nhau ①  Cải thiện điều kiện vận hành

②  Nâng cao hiệu suất nhà máy

 

◆ Kho sát – Phân tích các thành phần đặc bit trong khí thi

Dựa trên những kinh nghiệm và thành tựu có được trong quá trình quan trắc khí thải, kiểm tra hiệu suất, vận hành thử tại các nhà máy, chúng tôi đưa ra các giải pháp tối ưu nhất về phương pháp quan trắc, phân tích mẫu, khảo sát và phân tích các thành phần đặc biệt có trong khí thải.

 • Khảo sát chất ô nhiễm không có trong quy chuẩn khí thải;
 • Kháo sát nồng độ SO3 trong khí thải;
 • Khảo sát bụi tổng, kích thước hạt bụi;
 • Xác định thành phần sương trong khí thải;
 • Quan trắc khí thải tại nhiều loại nhà máy khác nhau.

 

ass

 

▼ Hệ thống thiết bị lấy mẫu
Sampling system
▼ Kiểm tra hiệu suất hệ thống SCR
Performance test
                                           ▲ Kiểm tra hiệu suất hệ thống APH                                                                                                                          ▲ Kiểm tra hiệu suất hệ thống FGD

Kiểm tra hiệu suất hệ thống ESP