Nhiệt điện Jimah East – Malaysia

Chugai Technos thực hiện kiểm tra hiệu suất bộ sấy không khí sơ bộ (APH), hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) và hệ thống khử lưu huỳnh (FGD) tổ máy số 1 và 2.

 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án:

Quan trắc liên tục nhiệt độ và nồng độ O

Quan trắc khí thải tại đầu vào FGD

Lấy mẫu bụi theo phương pháp USEPA đối với ống nằm ngang