Mảng kỹ thuật

 • Thử nghiệm thành thạo

 Công ty chúng tôi tham gia đánh giá liên phòng về kiểm tra sự thành thạo kỹ thuật và kỹ năng quản lý, được tổ chức bởi Trung tâm quan trắc môi trường – Tổng cục môi trường.

 analysis

 • Bản báo cáo

 Công ty chúng tôi có thể lập báo cáo bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Việt.

 Bản báo cáo thể hiện chi tiết từ bản vẽ vị trí đo đạc tới kết quả, đính kèm dữ liệu đo đạc.

 Liên quan điến thời gian bàn giao, tùy vào tình trạng yêu cầu của khách hàng , chúng tôi có thể cung cấp bản bản cáo một cách nhanh nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, xin vui lòng liên hệ chúng tôi.

about us-report

 • Phân tích

 Đối với mẫu nước, một phần mẫu có thể được gửi sang Nhật và thực hiện tại công ty mẹ Chugai Technos Corporation tùy theo yêu của khách hàng, xin hãy liên hê với chúng tôi.

Phòng thí nghiệm của chúng tôi tại Việt Nam có liên kết với công ty mẹ.