Tư vấn môi trường

Nhằm hướng đến sự hài hòa với thiên nhiên, chúng tôi đề xuất các nỗ lực xây dựng môi trường “cacbon thấp” và “tái chế”, đồng thời hỗ trợ và tư vấn khách hàng trong các lĩnh vực khác nhau về môi trường, tài nguyên, xử lý chất thải hướng tới một “xã hội bền vững”.

  • Kế hoạch bảo vệ môi trường
  • Đề xuất biện pháp ứng phó vấn đề nóng lên toàn cầu
  • Tư vấn tiết kiệm năng lượng
  • Tư vấn xử lý chất thải
  • Điều tra dữ liệu và hoạt động thực tế tại nhà máy

Sales20meeting▲Họp nghiệp vụ kinh doanh

engineer meeting