Mảng kinh doanh mới

 • Các mảng đo đạc bổ sung

   Công ty chúng tôi bắt đầu kinh doanh mảng phân tích đioxin trong không khí và khí thải.

 1) Phân tích Đioxin trong không khí xung quanh

   Thiết bị lấy mẫu lưu lượng lớn loại mới nhất có khả năng lấy mẫu 24 giờ và 7 ngày liên tục.

   Kiểm soát chất lượng bằng việc đo kép mẫu trắng vận chuyển.

 Dioxin20in20air20-20vn

 2) Phân tích Đioxin trong khí thải

  Đo đạc theo tiêu chuẩn JIS K 0311 với giấy lọc Dioana và nhựa XRD.

  Trong quá trình  lấy mẫu, quan trắc liên tục đồng thời nồng độ CO và O2 bằng máy đo để kiểm tra quá trình cháy.

 Dioxin20in20gas20-20vn

 • Kinh doanh thiết bị đo đạc – phân tích / Thiết bị kiểm tra không phá hủy

 Chúng tôi đã kinh doanh thiết bị trong 3 năm nay, chúng tôi đã bán một số thiết bị cho các công ty Nhật, cung cấp cho khách hàng những sản pẩm với chất lượng cao với tinh thần trách nhiệm và sự phản hồi tốt. Thêm vào đó, chúng tôi có quan hệ tốt với công ty mẹ cũng như các nhà sản xuất khác; do đó có thể cung cấp cho khách hàng nhiều loại sản phẩm.

     Nếu quý vị cần cung cấp bất cứ thiết bị của bất kỳ nhà sản xuất nào xin hãy liên hệ với chúng tôi.

 NDT2012020-20vn